فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی

اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو  پیرو خبر شماره 5039 مورخ 1401/02/07 و خبر 6265 مورخ 1401/03/31 درخصوص فراخوان شرکت های بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی، اطلاعیه ای را به شرح ذیل منتشر کرد.

در راستای اجرای دستورالعمل "بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در موسسات پزشکی" به منظور شناسایی شرکت های توانمند در زمینه ارائه خدمات بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی سرمایه ای در زمینه تجهیزات تصویربرداری و رادیوتراپی، تجهیزات بیمارستانی و تجهیزات آزمایشگاهی از کلیه شرکت های فعال در این حوزه ها دعوت به عمل می آید، جهت شرکت در فراخوان درخواست کتبی به انضمام مستندات مطابق الزامات دستورالعمل فوق را به دبیرخانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه نمایند.

لازم بذکر است، اداره کل تجهیزات پزشکی در رد یا قبول پیشنهادات واصله بر اساس مستندات مختار بوده و صرف شرکت در فراخوان، حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: