فراخوان شماره 2 تامین داروهای فوریتی تیر ماه 1401

 

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ29/4/1401 اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تأمین داروهای فوریتی، موارد زیر به اطلاع می رسد. بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند.

  1. کلیه شرکت های متقاضی تامین داروهای لیست پیوست ،صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.
۵
از ۵
۳ مشارکت کننده