جمع آوری مزو ژل تزریقی تقلبی Jalupro , Jalupro hmw

عطف به نامه شماره 01-05-31-51429 مورخ 31/05/1401 شرکت طب گستران سروش ایرانیان به آگاهی می رساند مزوژل تزریقی بـا نـام تـجـاری  , Jalupro Jalupro hmw به شرح مشخصات پیوست – شماره سری ساخت Y004- Y005 و N001 -  به صورت غیر مجاز در بازار توزیع شده است. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به مراکز تحت پوشش (به ویژه مطب ها ، کلینیک ها و متخصصین پوست) به قید فوریت نسبت به جمع آوری محصول اقدام و ضمن اقدامات قانونی نتیجه به این اداره کل منعکس گردد.
خاطر نشان می شود شرکت طب گستران سروش ایرانیان نماینده انحصاری قانونی ثبت و واردات مزوژل تزریقی  کمپانی Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti Srl کشور ایتالیا – صاحب پروانه : Professional Derma SA کشور سوئیس - می باشد.
 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: