طراحی خط تولید

جهت طراحی و مشاوره خط تولید، پرسنل فنی شرکت سیب سبز سلامت از محل تولید بازدید می کنند. سپس بسته به نوع محصول تولیدی فضا تولید به چند قسمت انبارها، خط تولید، و واحد اداری تقسیم می شود.

ابتدا انبار مواد یا قطعات اولیه در ابتدایی ترین محل و نزدیک به درب ورود قرار می گیرد تا مواد اولیه به محض ورود کنترل کیفی شده و وارد انبار شوند.

سپس خط تولید بسته به روش تولید از اولین مرحله تولید شروع می شود و تا انتها جلو می رود. در هر مرحله از تولید کنترل کیفی ها صورت می گیرد. بعد از اتمام تولید محصول به انبار محصول نهایی منتقل می شود.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: