نرم افزار کامفار

نرم افزار کامفار
است که به عنوان «مدل کامپیوتری برای
Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting مخفف عبارتCOMFAR
آنالیز امکان سنجی و گزارش گیری» ترجمه شده است. این نرم افزار برای امکان سنجی و گزارش گیری در طرحهای اقتصادی به کار میرود.
کامفار نرم افزاری است که توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) جهت امکان سنجی، تهیه، ارزیابی و تحلیل پروژههای اقتصادی
به خصوص در کشورهای در حال توسعه تهیه شده و گسترش یافته است. تجزیه و تحلیلهای ارائه شده به وسیله این نرم افزار، نتایج مالی و اقتصادی
پروژههای صنعتی و غیر صنعتی را تسهیل میکند.
در واقع، این نرم افزار، شاخصهای مالی و اقتصادی پروژهها را محاسبه، ارزیابی و تحلیل میکند. به کمک این نرم افزار مدیران میتوانند تاثیر
تغییرات هرکدام از پارامترهای ورودی سیستم بر فرآیندهای مالی طرح را تحلیل و بررسی کرده و در نهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش پروژه
تصمیمگیری کنند
.
در هنگام راه اندازی یک کسب و کار باید طرح آن را از منظر بازار، مشخصه های فنی و تکنولوژی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و علاوه بر این
عوامل به منظور ارزیابی طرح از منظور سوددهی یا زیان دهی آن باید به تجزیه و تحلیل آن از منظر اقتصادی و مالی بپردازید. به کمک نرم افزار
کامفار میتوان یک طرح را در زمینه مالی به صورت جامع و کامل ارزیابی نمایید به همین دلیل نرم افزار کامفار ساخته شد و امروز مورد استفاده
مدیران و سرمایه گذاران قرار گرفته است و آنها برای مشخص نمودن یک طرح از منظر مالی و اقتصادی با این نرم افزار، نتایج آن را نیز به طرحها
پیوست میکنند
.
 

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: