صدورکدIRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخذ تعهد

         با عنایت به رأی کمیته فنی و قانونی به شماره 32194/676/د مورخ 18/03/1401 مبنی بر صدورکدIRC واردات مواد اولیه  از طریق خود اظهاری با اخذ تعهد از مسئول فنی و مدیر عامل و یا فردی که مجاز به انجام امضاء اسناد تعهدآور شرکت می باشد،" در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از انبارش مواد اولیه در گمرکات …
ادامه مطلب

فراخوان شماره 2 تامین داروهای فوریتی تیر ماه 1401

به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ29/4/1401 اعلام و با توجه به سیاست های این اداره کل در تأمین داروهای فوریتی، موارد زیر به اطلاع می رسد. بدیهی است کلیه شرکت های متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر می باشند. کلیه شرکت های متقاضی تامین داروهای لیست پیوست ،صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت گذاری انجام خواهد شد.
ادامه مطلب